Algemene voorwaarden Dessertheroes.com

 1. Definitie

Opdrachtnemer: Dessert Heroes, hierna genoemd Dessertheroes.com, gevestigd te Pieter Goedkoopweg 16 2031 EL Haarlem, e-mailadres info@dessertheroes.com. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Het KvK-nummer is 86766562, btw-identificatienummer is NL864078481B01.

Opdrachtgever: de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (hierna consument) of de rechtspersoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de opdrachtnemer.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de opdrachtnemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de opdrachtnemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.

3 De overeenkomst

3.1. Aanvaarding

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

3.2. Bevestiging

Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt opdrachtnemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

3.3. Techniek

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt opdrachtnemer voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal de opdrachtnemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

3.4. Ontbinding

Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd om gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.5. Informatie

Opdrachtnemer zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de opdrachtnemer waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de opdrachtnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties.
 4. Bestellingen

4.1. Besteltijden

De opdrachtgever kan bestellingen 24 uur per dag 7 dagen per week plaatsen op www.dessertheroes.com.

4.2. Persoonlijk kaartje bij producten

De opdrachtgever kan een tekst voor een persoonlijke kaartje bij Dessertheroes.com aanleveren. Deze wordt tezamen met de producten bezorgd. De tekst voor op dit kaartje dient door de opdrachtgever bij de bestelling te worden gevoegd. Eventuele fouten, gemaakt door verkeerde aanlevering van tekst of adres door opdrachtgever, zijn voor risico van de opdrachtgever.

 1. Levertijd en Bezorging

5.1. Levertijd

Voor alle producten van Dessertheroes.com geldt een afleverschema, wij streven naar een levertijd van één werkdag vanaf het moment van bestelling, mits de bestelling voor 23.59 uur is geplaatst. Bestellingen geplaatst na 23.59 uur worden een werkdag later afgeleverd. Bezorg en afhaaldagen zijn dinsdag ,vrijdag en zaterdag.

5.2 Bezorging

Standaard bezorgingen vinden plaats van dinsdag, vrijdag en zaterdag 17.00 uur en 22.30 uur. Er wordt niet bezorgd op zon en feestdagen.

De logistiek partners van Dessertheroes.com behouden zich het recht voor om af te wijken van bovengenoemde levertijden. Opdrachtgever kan geen verzoek doen aan opdrachtnemer om het bestelde op een bepaald tijdstip af te laten leveren.

5.3. Aflevering

Producten worden bij bedrijven afgeleverd aan de receptie en bij consumenten aan de voordeur. Dessertheroes.com is niet verantwoordelijk voor de interne aflevering. Mochten producten niet op het afleveradres bezorgd kunnen worden in verband met afwezigheid van ontvanger of sluiting van het bedrijf, dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Opdrachtnemer tracht de producten op een nabijgelegen adres te bezorgen en hier een bericht over achter te laten. Indien het niet mogelijk is om producten op een nabijgelegen adres te bezorgen, dan worden producten weer meegenomen en indien mogelijk zal er een nieuwe bezorgafspraak worden gemaakt. Taarten en bederfelijke producten worden hierna 24 uur bewaard. Nabezorging vindt plaats in overleg met de opdrachtgever.

5.4. Spoedbezorging

Voor spoedbezorgingen dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Dessertheroes.com

5.5. Bezorging via koeriersdienst

De producten worden verzonden via een koeriersdienst en worden in het algemeen binnen 1 werkdag geleverd. Het kan voorkomen dat dit langer duurt. In dat geval kan Dessertheroes.com niet aansprakelijk worden gesteld. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

5.6. Ontvangstbevestiging

Voor ontvangst van de bestelling wordt niet getekend. Bij het afleveren van taarten wordt wel door de bezorger de naam van de ontvanger genoteerd.

5.7. Overmacht

5.7.1 Tijdelijke overmacht

In geval van tijdelijke overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.

5.7.2 Blijvende overmacht

In geval van blijvende overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever buitengerechtelijk door middel van een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

 1. Betaling

6.1. Facturatie

Voor zakelijke opdrachtgevers wordt de factuur binnen 1 week na levering van de bestelling verstuurd door Dessertheroes.com. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen netto binnen 30 dagen voldaan te worden.

6.2. Particulieren

Particuliere opdrachtgevers dienen bij de bestelling te betalen via iDEAL of met een creditcard. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen betaling heeft plaatsgevonden. Een particuliere opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de opdrachtnemer te melden.

6.3. Korting

Aangeboden kortingen zijn alleen van toepassing mits de factuur binnen de gestelde termijn van 30 dagen wordt voldaan.

6.4. Incassokosten

Indien opdrachtgever in verzuim is in de (tijdige of volledige) nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van een voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever, onverminderd de aan opdrachtnemer overige toekomende rechten zoals die op schadevergoeding en nakoming. In ieder geval is opdrachtgever in geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd, welke op basis van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten afhankelijk van de hoogte van de vordering staffelgewijs respectievelijk worden gesteld op maximaal 15% over de eerste € 2.500,- van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,-, 10% over de volgende € 2.500,-, 5% over de volgende € 5.000,-, 1% over de volgende € 190.000,- en 0,5% over het meerdere met een maximum van € 6.775,-. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding door opdrachtgever in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. Opdrachtnemer is over de verschuldigde incassokosten tevens rente verschuldigd.

 1. Aansprakelijkheid

7.1. Adressering/data

Als plaats van levering geldt het adres dat door de opdrachtgever aan opdrachtnemer kenbaar is gemaakt. Dessertheroes.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het aanleveren van foutieve adressen en/of afleverdata door opdrachtgever.

7.2. Tekst

Dessertheroes.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk,- en/of zetfouten van tekst op persoonlijke kaartjes.

7.3. Afleverdatum

Dessertheroes.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in aflevering door toedoen van derde partijen zoals de koeriersdienst.

 1. Annulering

8.1. Door opdrachtgever

Om een bestelling te annuleren dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Dessertheroes.com. Dit kan via e-mail of het contactformulier op de website. Dessertheroes.com kan niet garanderen dat de bestelling geannuleerd kan worden. Eventuele kosten worden bij annulering in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

8.2. Door Dessertheroes.com

Dessertheroes.com behoudt zich het recht voor om bestellingen die moeten worden voorzien van beledigende of aanstootgevende teksten te weigeren zonder opgaaf van reden aan de opdrachtgever.

 1. Wijzigingen

Om een wijziging door te geven dient de opdrachtgever contact op te nemen met de klantenservice van Dessertheroes.com. Dit kan via e-mail of het contactformulier op de website. Wijzigingen via fax worden niet in behandeling genomen. Dessertheroes.com kan niet garanderen dat de bestelling gewijzigd kan worden. Eventuele kosten bij wijziging worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.

 1. Klachten

Op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur kunt u voor klachten en vragen terecht bij de klantenservice van Dessertheroes.com. Dit kan via e-mail of het contactformulier op de website. Besteller dient de klacht binnen bekwame tijd na constatering van het gebrek of de gebreken te melden waarbij de klacht volledig en duidelijk wordt ingediend bij opdrachtnemer. In het geval van een klacht wordt gevraagd om een foto van het geleverde product tom de klacht te beoordelen. Wanneer het door toedoen van de opdrachtgever niet mogelijk is een foto op te sturen, kunnen wij de klacht helaas niet in behandeling nemen.

 1. Privacy

11.1 Persoonlijke gegevens

Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. We gaan altijd zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om. Welke gegevens we van je bijhouden en waarom vertellen we hier.

Als je na het lezen nog vragen hebt over je privacy dan kan je altijd contact met ons opnemen.

 1. Jouw ingevulde bezorggegevens, deze delen we met onze bezorgers. Al deze gegevens kan je ook zien door op mijn account te klikken
 2. Jouw accountgegevens, deze gebruiken we voor het versturen van facturen en wettelijke administratie
 3. Communicatie, bijv. van chat en e-mail, wordt opgeslagen en gelogd, zodat we je beter kunnen helpen
 4. Website bezoeken en bestellingen worden gebruikt voor het verbeteren van de website en voor advertenties bij o.a. Google. Als je niet wilt dat dit wordt bijgehouden adviseren we een adblocker te gebruiken: https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/adblockers-faq
 5. Bij het aanmelden als klant op de website kan je aangeven of je e-mails van ons wilt ontvangen. Als dit is aangevinkt zullen we deze gegevens gebruiken om je de nieuwsbrief toe te sturen met daarin informatie over nieuwe traktaties en feestdagen. Je kan je hier altijd voor afmelden via de link in de mail, door te mailen naar de afzender, of door het uit te vinken in jouw account
 6. Betalingsopdrachten worden verwerkt door de vergunninghoudende betaalinstelling Mollie, de algemene voorwaarden en privacy policy van Mollie zijn hierop van toepassing
 7. Getekende afleverbonnen worden na 2 maanden vernietigd
 8. Onder mijn account op de website kan je zien welke klant- en bestelgegevens we van je bijhouden. Je kan je gegevens hier zelf aanpassen.

11.2 Beveiliging persoonlijke gegevens

We houden je opgestuurde informatie veilig. De beveiligingsmaatregelen vertellen we je hier.

 1. Je wachtwoord wordt niet opgeslagen en kunnen we alleen controleren bij het inloggen
 2. Het internetverkeer van en naar de website is versleuteld
 3. Digitale communicatie met partners, zoals bezorgers, is versleuteld
 4. Klant- en bezorggegevens worden via e-mail naar de klant bevestigd. Als de ontvangende mailserver versleuteling ondersteund wordt hier automatisch gebruik van gemaakt
 5. Alle persoonlijke data is opgeslagen in afgesloten ruimtes op de cloud waar alleen geautoriseerde medewerkers toegang toe hebben
 6. Uitstraling

12.1. Product

De uitstraling van onze producten kan afwijken van de producten getoond op www.Dessertheroes.com

12.2. Verpakking

De getoonde verpakkingen kunnen afwijken van de producten getoond op www.Dessertheroes.com

 1. Gewichten

De gewichten bij onze producten zijn indicatief en kunnen met een marge van 10% afwijken.

 1. Prijzen

Alle prijzen vermeld op de website www.Dessertheroes.com zijn inclusief 9% btw en exclusief bezorgkosten. Prijzen zijn onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen.

 1. Herroepingsrecht bij levering van producten

15.1. Herroepen

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

15.2. Retourneren

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de opdrachtnemer retourneren, conform de door de opdrachtnemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Kosten in geval van herroeping

16.1. Kosten

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van toezending voor zijn rekening.

16.2. Terugbetaling koopsom

Indien de consument het factuurbedrag heeft betaald, zal de opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping terugbetalen.

 1. Uitsluiting herroepingsrecht

17.1. Vermelding

Opdrachtnemer sluit het herroepingsrecht van de consument uit voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

17.2. Aard

Uitsluiting van het herroepingsrecht geldt voor producten:

 1. die door de opdrachtnemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen.
 5. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1. Recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, daaronder begrepen aanbiedingen en offertes van opdrachtnemer, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

18.2. Plaats

Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen de vestiging van opdrachtnemer gelegen is en van waaruit de werkzaamheden zijn verricht, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.